Teknologiutvikling styrker Barentshavets konkurransekraft

Petro Foresight 2030 gir grunn til optimisme nord. Rapporten viser at vi går fra tre til 9 felt i drift til innen 2030 på nordnorsk sokkel.

– I årets utgave av Petro Foresight 2030 har partnerskapet valgt å fremheve betydningen av teknologiutvikling som verktøy for styrking av Barentshavets konkurransekraft, sier adm. direktør Trond Slettbakk, Kunnskapsparken Nord AS.

Dette gjør vi fordi det som nå skjer på en god måte illustrerer det vi mener er styrken ved den norske petroleumsklyngen og en viktig årsak til at vi er verdensledende på offshore utvinning av olje og gass.

Grunne reservoar

Et kjennetegn ved Barentshavet er at deler av olje- og gassressursene finnes i relativt grunne reservoar. Dette gir spesielle utfordringer og behov for videreutvikling av for eksempel boreteknologi, teknologi for å få oljen opp fra reservoaret og teknologi for å forhindre oppsprekking og lekkasje til havbunnen.

Samarbeid gir resultater

Som et svar på blant annet disse utfordringene, igangsetter både operatørselskap og leverandørbedrifter utviklingsprosjekt som frambringer nye teknologiske løsninger. Prosjektene gjennomføres i nær kontakt med forskningsmiljøene og ofte med støtte fra Norges Forskningsråd.

I Petro Foresight 2030 har vi illustrert dette ved 4 eksempler på bedrifter av ulike størrelse som har utviklet teknologier som er relevant for Barentshavets utfordringer: NeoDrill, Fishbones, National Oilwell Varco og Octio.

I tillegg har mer enn 15 operatørselskap etablert BaSec, et formelt samarbeid for å sikre gode operasjonelle standarder i Barentshavet.

Teknologiutvikling er på mange måter en risikosport og ikke alle som forsøker vil lykkes. Noen vil imidlertid treffe blink og bidra til å utvikle trygge og effektive metoder som sikrer verdiskapingen fra feltene i Barentshavet.

Viktige erfaringer

Med henvisning til den debatten som for tiden går om petroleumsvirksomhetens fremtid i nord, vil jeg fremheve følende:

 

Teknologiutvikling skjer ikke i et vakuum, men som regel for å møte myndighetskrav eller næringens egne kommersielle krav.

 

De spesielle utfordringene i Barentshavet trigger det samme innovasjonssystemet som har gjort den norske petroleumsklyngen til verdensledende på offshore operasjoner. På samme måte er det min vurdering at en konsekvensutredning og åpning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil trigge tidenes teknologiutviklingsprogram for å sikre sameksistens og trygge operasjoner også i disse områdene.

 

Vi ser i dag noen eksempler på at bedrifter og gründere med tilhold i nord deltar i utvikling av ny teknologi og nye produkter, men eksemplene er få og vi trenger absolutt flere. Dette er svært viktig for å styrke leverandørindustri og ringvirkninger når sokkelen utenfor Nord-Norge i løpet av de kommende 20 årene blir tyngdepunktet i norsk petroleumsnæring.