Roger Moe: – Viktig å ha styremedlemmer som tør å utfordre

KUPA Styrementor er et unikt program for unge styremedlemmer og styrekandidater. Hittil har vi hatt to programmer i Harstad, ett i 2013-2014, og ett i 2015-2016. – Senere i høst drar vi i gang et mentorprogram på nytt, nå både i Harstad og Tromsø, forteller seniorrådgiver i KUPA, Ivar Råstad.

KUPA styrementor. Fra venstre: Bjørn Akselsen, Grete Hagebakken, Annette Ekman, Astrid Mathiassen, Vivi-Ann Pettersen og Trond Slettbakk.

KUPA styrementor. Fra venstre: Bjørn Akselsen, Grete Hagebakken, Annette Ekman, Astrid Mathiassen, Vivi-Ann Pettersen og Trond Slettbakk.

KUPA Styrementor er et faglig og praktisk læringsprogram, der unge, styreinteresserte mennesker, i programmet kalt adepter, får:

  • Tilbud om en personlig mentor i styrearbeid. Mentoren er et erfarent styremedlem med god innsikt og med motivasjon til å dele sine kunnskaper med deg.
  • Innpass som styreobservatør i en bedrift, der adepten gjennom ett år kan følge det praktiske styrearbeidet sammen med mentor. Det inngås egen avtale med den aktuelle bedrift/organisasjon, som bl.a. regulerer taushetsplikt og andre bestemmelser i samarbeidet.
  • Delta i et faglig program – KUPA Styreutvikling , eller Styreforum, som det har vært kalt i Harstad. Her får deltakerne anledning til å følge interessante forelesninger om styrearbeid, diskusjoner og nettverksbygging. Programmet følges av både erfarne ledere og styremedlemmer, og av yngre styrekandidater og andre interesserte. Programmet er bygget opp etter en fagplan, utarbeidet av UiT Norges arktiske universitet, som er en nær samarbeidspart
Fra venstre:Christine Bendiksen, Jacob Kulseng-Hansen, Paul-Erik Markussen, Anette Rubach Jensen, Line N. Hansen og Baard Olsen.

Adepter i KUPA styrementor 2015-2016. Fra venstre:Christine Bendiksen, Jacob Kulseng-Hansen, Paul-Erik Markussen, Anette Rubach Jensen, Line N. Hansen og Baard Olsen. To adepter var ikke til stede under avslutnings-samlingen.

Den 27.9.2016 var det avslutning-samling i Harstad, der 6 av de 8 adeptene deltok sammen med en del av mentorene. Her ble resultatene oppsummert, og det ble delt ut deltakerbevis og blomster til mentorene av leder i styringsgruppa, Tore Karlsen, Harstad Sparebank. Banken har vært en viktig bidragsyter til programmet, både med deltakere, mentorer og med bidrag til finansiering.

Kombinasjonen av et faglig program som dekker styrets oppgaver, ansvar, roller og arbeidsmåter, aktiv læring gjennom å være styreobservatør, og samarbeid med en erfaren mentor, har vist seg å gi gode resultater. I en spørreundersøkelse sa et stort flertall av de spurte adeptene at det hadde vært svært lærerikt å få være styreobservatør, og at en i større grad enn tidligere følte seg kompetent til å tre inn i styreverv. Her har de kunne følge styremøtene i praksis, og sammen med en mentor dele erfaringer og gjøre sine refleksjoner. Flere av mentorene kunne også rapportere at de aktuelle styrene synes det var interessant å få inn en ung, lærevillig observatør som stilte spørsmål, og i mange tilfeller også ble oppfordret til å delta i diskusjonen.

Det hører også med til historien at 3 av de 8 adeptene har fått styreverv i løpet av tiden som mentorprogrammet har vart, den ene av disse riktig nok i eget selskap!

Styreleder i Harstadregionens næringsforening, Roger Moe holdt en tale, der han bl.a. fremhevet næringsforeningens visjon om å være: «Nordområdenes mest attraktive region for næringsliv». Han fortsatte:

Det er en visjon som forplikter, og som betyr at vi bl.a. skal ha et tvers gjennom profesjonelt næringsliv, med framoverlente og nyskapende bedrifter. Og vi skal ha et miljø der det er lett for grundere å bli tatt inn i varmen, og få støtte til å skape nye produkter og bedrifter.

Styreleder i Harstadregionens næringsforening, Roger Moe.

Styreleder i Harstadregionens næringsforening, Roger Moe.

Alt dette sier at vi da samtidig trenger gode styrer. Vi har mange dyktige styrer og styremedlemmer i dag, som jobber profesjonelt og godt. Men skal vi bli den beste regionen, må vi også ha de dyktigste medarbeiderne, de beste lederne, og de mest kompetente styrene. Bedriftene må bli enda flinkere til å velge inn de styremedlemmene som er best på sine områder. Det er viktig å ha styremedlemmer som tør å utfordre, samtidig som de er teamorienterte, og villig til å jobbe for et felles mål i bedriften eller organisasjonen. Jeg er overbevisst om at de beste teamene består av et mangfold av forskjellige mennesker, både når det gjelder erfaringsbakgrunn, utdanning, alder og kjønn. Vi må ha de erfarne, men også de unge. Og det er en selvfølge at begge kjønn skal være representert i styrene!

Så det er klart: Næringslivet vil ha bruk for dere i styrene – det gjelder bare at bedriftene er klar over den kompetansen som dere er i ferd med å bygge opp. Og framfor alt: Når dere har tatt et slik program, viser det at dere er topp motiverte! Vi i Harstadregionens Næringsforening skal så godt det lar seg gjøre, bidra til at bedrifter får nyte godt av deres motivasjon og kompetanse!

Senere i høst drar vi i gang et mentorprogram på nytt, nå både i Harstad og Tromsø!