Nordområdekonferansen: Fremtidstro på samarbeid mellom blå næringer

Leverandørindustriens Nordområdekonferanse har for første gang satt søkelys på sameksistens mellom tre blå næringer: Olje, fiskeri og havbruk. Hvilke framtidsmuligheter ser man for seg? Vi ser på tre innlegg om temaet fra konferansen.

Det er et betydelig teknologiskifte innenfor oppdrett som har fått arrangørene til å invitere denne næringa inn i det gode selskap. For første gang.
Flere innledere pekte på hvordan et framtidig samarbeid mellom blå næringer kan organiseres i praksis. Det er fortsatt mye ”upløyd hav”, men noen er i gang. Leverandørindustrien i Nordland kan nevnes. Her har man ikke utelukkende satset på olje og gass. Fordelingen er slik: En tredel på landbasert industri, en tredel på maritim industri og resten på olje og gass. Dette har vært en fornuftig overlevelses-strategi.

Leverandørindustriens Nordområdekonferanse i Harstad 2016. PROGRAM

Salve Dahle, adm dir i Akvaplan-niva, innledet om ”Forretningsmuligheter og teknologibruk mellom havbruk og olje- og gassnæringen”.

Salve Dahle, adm dir i Akvaplan-niva

Salve Dahle, adm dir i Akvaplan-niva

  • Både havbruk og offshore er sykliske næringer. Ekspansjon vil avløses av konsolidering og kostnadskutt. Og vice versa. Begge næringer må lære seg å ta i bruk det beste på teknologisiden. Det er viktig med tanke på gode diskusjoner om samarbeid og å minimalisere konflikter, sier Dahle, og legger til:
  • Norge har verdens beste marine system for miljøovervåking. Ny teknologi gir oss helt andre muligheter på dette feltet enn bare for få år siden. For eksempel analyser av havstrømmer og vitenskapelig forståelse av bestander og økosystem. I Akvaplan-niva samarbeider biologer, kjemikere og spesialister på akvakultur med teknologer. Vi bygger opp en solid kunnskapsbase, og har blant satt i gang et prosjekt som analyserer konsekvenser for torskelarver ved et eventuelt oljeutslipp i Lofoten eller Vesterålen. Dette gir ingen fasist, men en god indikasjon.
    Men klassisk prøvetaking er dyrt, derfor ser vi på andre plattformer for innsamling av data, for eksempel fra ubemannede fartøy. Disse kan kontinuerlig måle både værdata, oseanografiske data og biologiske data.

 

 

Martin Søreide, CTO Aqualine AS, fulgte opp med foredraget: ”Hvor ser vi samarbeidsmulighetene og synergienemellom oljenæringen og havbruksnæringen?”

Martin Søreide, CTO Aqualine AS

Martin Søreide, CTO Aqualine AS

  • Leverandørindustrien har doblet leveransene til havbruk i løpet av ti år. Og denne tendensen vil fortsette. Jeg har tidligere jobbet med konstruksjonssikkerhet i Statoil, og ser at mye på dette området benyttes i havbruk. Begge næringer kan vise til solid teoretisk og praktisk kompetanse. Vi operer kort sagt med samme prinsipper for maritime konstruksjoner. Disse må designes og brukes riktig.

Martin Søreide understreker at hans overgang fra oljenæring til havbruk har vært veldig interessant.

  • Fellestrekkene er mange. Ansatte i begge næringer jobber detaljert, seriøst og grundig. Jeg opplever – som i oljeindustrien – at samspill mellom leverandør og selskap/oppdretter gir sikre rammer.

 

Hugo Svendsen, leder F&U, Norlense, foreleste om ”Teknologioverføring mellom olje-gassnæringen og havbruk”.
Virksomheten ble etablert på Fiskebøl i 1975 og har siden den gang ledet an innen utvikling av dagens oljevern. Produksjon av beredskapstelt er også viktig.

Hugo Svendsen, leder F&U, Norlense

Hugo Svendsen, leder F&U, Norlense

  • Med lang erfaring innen oljevern offshore, ser vi nå havbruk som en interessant næring for oss. Kunnskapen om fleksible konstruksjoner som står i sjøen over lang tid er en kompetanse vi tar med oss i oppdrettsmiljøet, sier Svendsen, og legger til:
  • Mulighetene i havbruk er mange. Jeg kan nevne at vi leverer luseskjørt til SalGard (Calanus). Delproduksjonen foregår i Kina, sammenstilling og tilpasning til kundebehov skjer i vår bedrift på Fiskebøl! Denne fordelingen gir best økonomi for kunden.