KUPA har medvirket i rapporten ”Nordover
- norsk sokkel i endring”

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen. Nylig presenterte organisasjonen rapporten ”Nordover
- norsk sokkel i endring”. Jørgen Bratting, KUPA, har deltatt i arbeidsgruppen.

Jørgen Bratting med i arbeidsgruppa til KonKraft 2016

Jørgen Bratting er med i arbeidsgruppa til KonKraft 2016.

Bakgrunnen for denne rapporten er KonKraft-organisasjonenes felles syn på at det nå er viktig at en tar i bruk det økte mulighetsrommet i nord med det formål å sikre verdiskaping, robuste kompetansemiljøer og ivareta sysselsettingen.

 

I rapportens sammendrag og anbefalinger står blant annet:Konkraft 2 - publikasjon

 

Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel hadde sitt toppår i 2004. I 2015 utgjorde produksjonen av naturgass over halvparten av totalproduksjonen, mens olje- produksjonen har falt med over 50 prosent fra 2001.
Fra slutten av 2020-tallet vil olje- og gassproduksjonen avta og etter 2030 vil trolig flere av de store feltene på norsk sokkel, og spesielt i Nordsjøen, være i avslutnings- fasen. Dersom Norge ikke opprettholder produksjonen vil inntektene, verdiskapingen, kompetansemiljøene og arbeidsplassene fra næringen avta. Dette vil gjøre det krevende å opprettholde velferden i Norge. I følge prognoser vil verden fortsatt etterspørre olje og gass. Den oljen og gassen vil da bli levert fra andre områder i verden med høyere utslipp av klimagasser enn på norsk sokkel.

 

Tilgang til nye letearealer

 

– Rapporten understreker at det er avgjørende at næringen får tilgang til nye, attraktive letearealer og finner nye ressurser som kan settes i produksjon. Tilgang til nye letearealer er også en forutsetning for å opprettholde en fortsatt konkurransedyktig leverandørindustri i hele Norge, som fortsatt ligger langt fremme med å utvikle teknologi og nye løsninger, sier Jørgen Bratting.
Han har deltatt i arbeidsgruppen og vært medforfatter i tre av kapitlene.

 

 

Lofoten, Vesterålen, Senja.

KUPA_Ansatte_JORGEN_BRATTING_4

Jørgen Bratting

For å påvise olje- og gassforekomster utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må det ifølge rapporten gjennomføres leteboring.

De senere årene er det oppnådd store effektiviseringsgevinster ved at brønnen bores raskere og mer effektivt. Leteboring i Nordland VI, VII og Troms II er ansett for å være teknisk ukomplisert, geologien er kjent og det er liten risiko for hendelser som vil forsinke operasjonene.

– Konsekvensutredningen for området må gjennomføres i henhold til petroleumslovens § 3. Konklusjonene knyttet til åpning av disse områdene kan tas når alle forholdene er belyst gjennom denne konsekvensutredningen, sier Jørgen Bratting.

 

KonKraftrapport 2016 – 1 ”Norsk sokkel i endring” kan lastes ned her: http://konkraft.no/konkraft_statement/

 

Rapportens sammendrag og anbefalinger er samlet fra side 18 til side 22 i rapporten.